High School Basketball – 1/4/19

Western Highland Conference Scores

JV Girls 

Heritage – 39
Mitchell – 43


JV Boys

Heritage – 50
Mitchell – 38

Owen – 47
Polk – 36

Madison – 50
Avery – 43


Varsity Girls   

Heritage -68  (Subway Player)
Mitchell -53  (Subway Player)

Avery – 55
Madison – 43

Polk – 52
Owen – 56


Varsity Boys 

Heritage -71   (Subway Player)
Mitchell -38    (Subway Player)

Avery – 56
Madison – 61

Polk – 31
Owen – 56