High School Basketball – 2/11/19

Varsity Girls

Owen – 50
Madison – 48


Varsity Boys

Owen – 61
Madison – 75