Varsity Boys Soccer – 10/20/21

Heritage – 7
Mitchell – 2