WHC Tournament Scores – 2/23/24

Fri – 2/23 – Finals

JV Girls
Heritage – 37
Avery – 33

JV Boys
Heritage – 22
Mitchell – 57

Varsity Girls
Heritage – 68
Avery – 33

Varsity Boys
Mitchell – 69
Avery – 65


Thu – 2/22 – Varsity Semi-Finals

Girls
Heritage – 71
Madison – 30

Rosman – 56
Avery – 57

Boys
Heritage – 60
Avery – 63

Mitchell – 77
Owen – 68


Tue – 2/20 – Varsity Boys

Heritage – 80
Rosman – 37

Mitchell – 89
NCSSM – 67

Draughn – 67
Owen – 79

Madison – 62
Avery – 70


Mon – 2/19  – Varsity Girls

Heritage – 100
NCSSM – 5

Rosman – 77
Owen – 61

Avery – 46
Draughn – 36

Mitchell – 30
Madison – 42